PLAKATI

PLAKAT
PLAKAT

Advertisements
PLAKATI

Letter of Invitation to attend the Regional Student Conference Literature and Art in Yugoslavia: (dis)continuities (1918 – 1992)

We are pleased to invite you to the regional student conference Literature and Art in Yugoslavia: (dis)continuities (1918 – 1992) which will take place on April 22 – 24 in Belgrade. The conference is organized by the Club of the Art History Students from Faculty of Philosophy (KSIU), and the Club of the Students of Comparative Literature and Literary Criticism from Faculty of Philology, University of Belgrade (Klub 128).

We are organizing this conference with the intention of establishing and maintaining the cooperation with the humanities students from the former member states of Yugoslavia, and with the aim of offering new interpretations of the Yugoslav cultural heritage. We are thereby primarily interested in the (dis)continuities in the development of literary and artistic phenomena, as well as their valuation and reception on the territory of the former Yugoslavia (1918 – 1992). Accordingly, the lectures are expected, on the one hand, to offer the answers to the questions such as why, in what manner and in which states the certain authors and works of art have been institutionalized and recognized as the bearers of some everlasting value. On the other hand, they are expected to try to shed light on those phenomena which, from today’s perspective, seem insufficiently interpreted, marginalized and unacknowledged, and to determine the mechanisms and circumstances which have contributed to these processes. In an effort to encourage the students to do the independent, extracurricular research work, we will give advantage to those papers which are based on comparative and interdisciplinary approach, and which correspond to the following problem sets:

  • Changes within style or poetics/creative practices of the specific author/movement etc;
  • Similarities and/or differences between two or more literary and artistic phenomena that are spatially and/or temporally distant;
  • Changes in the policies of the prominent cultural projects and institutions (museums, publishing houses, academies, institutes, etc).

The speakers are expected to contribute to realizing and understanding the changes in the ideological and social contexts in which phenomena occur. That can be done either by studying a single medium or through intermedial analysis (if media belong to the domain of art history and literary criticism).

The application deadline for participation/attendance is February 21, 2016. Interested speakers should submit abstracts of their papers (circa 300 words) to dis.kontinuiteti@gmail.com by March 6, 2016. In addition to student lectures, we will organize a rich accompanying program (debates, lectures, tours, etc) in accordance with the theme and objectives of the conference. We will try to provide the speakers with free accommodation and to refund at least a part of the travel costs.

The official languages of the conference are BHSC, Slovenian, Macedonian and English. If necessary, we will provide translations.

There is no registration fee.

If you have any questions or doubts, use the e-mail address dis.kontinuiteti@gmail.com.

Kind regards,

KSIU and Klub 128

Letter of Invitation to attend the Regional Student Conference Literature and Art in Yugoslavia: (dis)continuities (1918 – 1992)

Poziv na regionalnu studentsku konferenciju Književnost i umetnost u Jugoslaviji: (dis)kontinuiteti (1918 – 1992)

 

Pozivamo vas na regionalnu studentsku konferenciju Književnost i umetnost u Jugoslaviji: (dis)kontinuiteti (1918 – 1992) koja će se održati u periodu od 22. do 24. 4. 2016. godine u Beogradu, u zajedničkoj organizaciji Kluba studenata istorije umetnosti Filozofskog fakulteta (KSIU) i Kluba studenata opšte književnosti i teorije književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu (Klub 128).

Konferenciju organizujemo sa željom da uspostavimo i održimo stručnu saradnju sa studentkinjama i studentima humanističkih nauka iz država članica bivše Jugoslavije, i sa ciljem da ponudimo nova tumačenja jugoslovenskog kulturnog nasleđa. Pritom nas pre svega interesuju (dis)kontinuiteti u razvoju književnih i umetničkih fenomena, kao i u njihovom vrednovanju i recepciji na teritoriji bivše Jugoslavije (1918 – 1992). Shodno tome, od izlaganja očekujemo da, sa jedne strane, ponude odgovore na pitanja zašto su, na koji način i u kojim državama određeni autori i dela institucionalizovani i prepoznati kao nosioci trajnih vrednosti, i/ili da, sa druge strane, pokušaju da osvetle one pojave koje se iz današnje perspektive doimaju nedovoljno protumačenim, zapostavljenim ili nepriznatim, te da utvrde mehanizme i okolnosti koje su tome doprinele. U težnji da student(kinj)e podstaknemo na samostalni vannastavni istraživački rad, prilikom selekcije prednost ćemo dati onim radovima koji se zasnivaju na komparativnom i interdisciplinarnom pristupu i koji odgovaraju sledećim problemskim celinama:

  • Promene unutar stilskog pravca ili poetike/stvaralačke prakse određenog autora/pokreta i sl;
  • Sličnosti i/ili razlike između dveju ili više različitih književnih i umetničkih pojava koje su prostorno i/ili vremenski udaljene;
  • Promene u politikama istaknutih kulturnih projekata i institucija (muzeja, izdavačkih kuća, akademija, instituta i dr).

Od izlagač(ic)a se očekuje da, odgovarajući na zadate problemske celine, nužno doprinesu uviđanju i razumevanju promena u ideološkim i društvenim kontekstima u kojima se izučavani fenomeni javljaju. To mogu učiniti bilo baveći se jednim medijem, bilo intermedijalnom analizom (ukoliko mediji ulaze u domen proučavanja istorije umetnosti i teorije književnosti).

Rok za prijavu za boravak/učešće na konferenciji (slanjem prijavnice) je 21. 2. 2016. godine. Zainteresovani izlagači treba da pošalju sažetke svojih radova (oko 300 reči) na adresu dis.kontinuiteti@gmail.com do 6. 3. 2016. godine. Osim studentskih izlaganja, organizovaćemo i bogat propratni program (tribine, predavanja, obilasci i sl) u skladu sa temom i ciljevima konferencije. Potrudićemo se da izlagačima obezbedimo besplatan smeštaj i refundiramo barem deo putnih troškova.

Službeni jezici konferencije su bhsc, slovenački, makedonski i engleski jezik. Ukoliko bude neophodno, izlagači(ca)ma na maternjem jeziku biće obezbeđen prevod.

Kotizacija se ne plaća.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice, pišite nam na dis.kontinuiteti@gmail.com.

Srdačno,
KSIU i Klub 128

Poziv na regionalnu studentsku konferenciju Književnost i umetnost u Jugoslaviji: (dis)kontinuiteti (1918 – 1992)